Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. WYMAGANIA
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI I KONTAKT
 5. INFORMACJE OGÓLNE
 6. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
 7. WYKONANIE UMOWY WYKONANIA USŁUGI
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 11. REKLAMACJE
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Strona internetowa StarVR dostępny pod adresem internetowym starvr.pl  prowadzony jest przez firmę Patrycja Wokurka ul. Rejtana 2/c, 50-015 Wrocław (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Rejtana 2/1c, 50-015 Wrocław) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8982270796, REGON 520397118, adres poczty elektronicznej: starvr.wroclaw@gmail.com.
  1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  1.4. Definicje:
  1.4.1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
  zdolność prawną, który dokonuje zakupów za pośrednictwem strony
  1.4.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1.4.3. PRODUKT – dostępny na stronie voucher prezentowy bądź usługa będąca przedmiotem Umowy wykonania usługi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
  1.4.4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  1.4.5. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem strony.
  1.4.6. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma Patrycja Wokurka ul. Rejtana 2/c, 50-015 Wrocław (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Rejtana 2/1c, 50-015 Wrocław) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8982270796, REGON 520397118, adres poczty elektronicznej: starvr.wroclaw@gmail.com 
  1.4.7. VOUCHER PREZENTOWY – bilet na realizację wybranej usługi. Uprawnia on do skorzystania z oferty osoby która jest wpisana na voucherze, w terminie podanym na voucherz.
  1.4.8 REZERWACJA – rezerwacja terminu (danego dnia i o konkretnej godzinie) usługi na określony czas
  1.4.9. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  1.4.10 PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  1.4.11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  1.4.12. FORMULARZ ZAMÓWIENIA  – interaktywny formularz dostępny na stronie umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez wybranie usługi oraz określenie warunków Umowy wykonania usługi, w tym sposobu wykonania i płatności. 
 1. WYMAGANIA
  2.1 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  2.1.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  2.1.2 Dostęp do poczty elektronicznej.
  2.1.3. Przeglądarka internetowa
  2.1.4. Dowolna rozdzielczość ekranu.
  2.1.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  2.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
  2.3. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  2.4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2.5. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  2.5.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sklepu Usługobiorca może składać na adres: pisemnie na adres: ul. Rejtana 2/1c, 50-015 Wrocław
  2.5.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: starvr.wroclaw@gmail.com
  2.5.3. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  2.5.4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
  3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na stronie
  3.3.1.a. Sprzedawca wystawia Faktury na życzenie Klienta

 2. SPOSOBY PŁATNOŚCI I KONTAKT
  4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  4.1.1. Szczegółowe informacje akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie
  4.2. Adres sprzedawcy: ul. Rejtana 2/1c 50-015 Wrocław
  4.3. Adres email Sprzedawcy: starvr.wroclaw@gmail.com
  4.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 04 1090 2590 0000 0001 4907 8449
  4.5 Usługobiorca może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
 1. INFORMACJE OGÓLNE 
  5.1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działanie osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Usługobiorcy.
  5.2. Składanie zamówień przez Usługobiorcę na usługi znajdujące się w asortymencie strony możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia
  5.3. Podane na stronie ceny są cenami brutto
 1. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
  6.1 W celu złożenia Rezerwacji należy
  6.1.1. Wybrać usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk Kontynuuj
  6.1.2. Wybrać dzień oraz godzinę, a następnie kliknąć przycisk Kontynuuj
  6.1.3. Wypełnić pola Imię, Nazwisko, Email, Telefon, a następnie kliknąć przycisk Kontynuuj
  6.1.4 Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie
 1. WYKONANIE UMOWY WYKONANIA USŁUGI
  7.1. Zawarcie Umowy wykonania usługi między Usługobiorcą, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na stronie
  7.2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy, o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy wykonania usługi. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa wykonania usługi między Usługobiorcą, a Usługodawcą.
  7.3. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wykonania usługi (jednak nie później niż dzień realizacji usługi) – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  7.4. Wykonanie usługi przez Usługodawcę odbywa się w miejscu prowadzenia działalności tj. w lokalu przy ul. Rejtana 2/1c we Wrocławiu
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8.1. Usługobiorca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy wykonania usługi bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jeżeli usługa nie została wykonana.
  8.2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od momentu zamówienia usługi na stronie.
  8.3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail
  8.4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Usługobiorcę drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Usługobiorcy na podany przez Usługobiorcę adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  8.5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  8.5.1.W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  8.5.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności.
  8.5.3. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  9.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  9.2.1 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  9.2.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  9.2.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 2. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  10.1.Administratorem danych osobowych Usługobiorcy zbieranych za pośrednictwem strony jest Usługodawca.
  10.2. Dane osobowe Usługobiorcy zbierane przez administratora za pośrednictwem strony zbierane są w celu realizacji Umowy wykonania usługi, a jeżeli Usługobiorca wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  10.2.1 W przypadku Klienta, który korzysta w na stronie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  10.3. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  10.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy wykonania usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 3. REKLAMACJE
  11.1.Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje serwis przelewy24.pl.
  11.2.W pozostałych przypadkach reklamacje rozpatruje organizator w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny lub adres email.
  11.3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis okoliczności wadliwej usługi(w tym datę) jej wystąpienia, dane Usługobiorcy składającego reklamację, oraz żądanie Usługobiorcy w związku z wadą wykonanej usługi.

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  12.1. Umowy zawierane poprzez stronę zawierane są w języku polskim.
  12.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Usługobiorcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  12.4. Usługobiorca ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń