Regulamin StarVR

 1. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z usług StarVR lub zamierzające przebywać na terenie obiektu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 2. Wyrażenie chęci do skorzystania z usług StarVR jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa StarVR i akceptuje ich warunki.

 1. Korzystanie z usług 

 1. Warunkiem korzystania z usług StarVR jest uiszczenie stosownej opłaty, zgodnej z obowiązującym  cennikiem.

 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie StarVR zobowiązane są do stosowania się do poniższych środków ostrożności oraz bezwzględnego przestrzegania poleceń obsługi StarVR.

 3. Na Klienta umówionego na konkretną godzinę sprzęt będzie oczekiwać 10 minut, po upływie tego czasu z usługi skorzysta następna osoba. 

 4. Z danego sprzętu w jednym momencie może korzystać tylko jedna osoba, w pozostałych przypadkach zgodę musi wyrazić obsługa StarVR. Osoby towarzyszące powinny zachować bezpieczną odległość od sprzętu, określoną przez obsługę StarVR.

 5. Każdy Klient StarVR ma prawo do uzyskania informacji o sposobie korzystania ze sprzętu.

 6. W przypadku wystąpienia niespodziewanych błędów w symulacji, Klient ma prawo do wydłużenia opłaconego czasu o czas potrzebny na zlikwidowanie problemu.

 7. Po każdym Kliencie użytkowany sprzęt, w tym kontrolery i gogle są czyszczone i dezynfekowane.

 8. Klient oświadcza również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług oraz jest świadom korzystania ze sprzętu VR na własną odpowiedzialność.

 1. Ostrzeżenie Dotyczące Zdrowia i Bezpieczeństwo Użytkowników

 1. W razie wcześniejszego występowania chorób serca, drgawek lub innych objawów epileptycznych, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych (np. stany lękowe lub zespół stresu pourazowego), zaburzeń wzrokowych, schorzeń wpływających na zdolność bezpiecznego wykonywania aktywności fizycznych, a także w przypadku ciąży lub podeszłego wieku, przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu VR należy skonsultować się z lekarzem. 

 2. Osoby, u których występowały w przeszłości schorzenia wskazane w pkt 1, zobowiązane są poinformować o tym obsługę salonu przed rozpoczęciem korzystania z usług. Jeśli decydują się na grę mimo schorzeń w pkt 1, robią to na własną odpowiedzialność.

 3. Sprzęt VR emituje fale radiowe, które mogą mieć wpływ na otaczającą elektronikę jak również rozruszniki serca. W takim przypadku nie należy korzystać ze sprzętu bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.

 4. Ze sprzętu VR nie należy korzystać w przypadku choroby, zmęczenia, bycia pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków lub braku ogólnego dobrego samopoczucia, ponieważ mogą one przyczynić się do pogorszenia tego stanu. 

 5. Zawartość wyświetlana za pomocą sprzętu może być intensywna oraz bardzo absorbująca, co może wyzwalać różne reakcje mózgu i ciała.

 6. W przypadku wystąpienia któregoś z niżej wymienionych objawów, należy poinformować o tym obsługę StarVR oraz bezzwłocznie zaprzestać korzystania ze sprzętu: napady drgawkowe, utrata świadomości, drganie oczu lub mięśni, ruchy mimowolne, podwyższenie tętna, atak paniki, napady lękowe, nagłe skoki ciśnienia krwi, niewyraźne lub podwójne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, dezorientacja, zaburzenia równowagi, nudności, zaburzenia koordynacji oko-ręka, nadmierne pocenie się, zwiększenie wydzielania śliny, nudności, zawroty głowy, ból głowy lub oczu, senność, zmęczenie lub jakiekolwiek inne niepokojące objawy, w tym podobne do choroby lokomocyjnej.

 7. Powyższe objawy mogą utrzymywać się przez kilka godzin po zakończeniu użytkowania sprzętu VR. Jeżeli trwają zbyt długo lub nasilają się, należy bezzwłocznie udać się do lekarza.

 1. Użytkownicy

 1. Młodzież powyżej 16 roku życia i osoby dorosłe korzystają z usług StarVR na własną odpowiedzialność.

 2. Dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą korzystać z usług StarVR wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego

 3. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie StarVR osób w stanie nietrzeźwym, spożywania środków odurzających oraz palenia tytoniu.

 4. W części wyznaczonej do gry zabrania się spożywania posiłków oraz picia napojów.

 5. Po założeniu gogli VR użytkownik nie widzi otoczenia. Dlatego podczas sesji osoby postronne nie powinny wchodzić do strefy VR, ponieważ grozi to obrażeniami.

 6. Zakładając gogle należy upewnić się, że są one właściwie dopasowane, wygodne, obraz jest pojedynczy i czysty.

 7. W przypadku odczuwania dyskomfortu, należy dokonywać przerw.

 1. Odpowiedzialność

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie StarVR zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i stosowania się do poleceń obsługi StarVR.

 2. StarVR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia i uszczerbki na zdrowiu oraz szkody materialne, wynikłe z niestosowania się do Regulaminu, Ostrzeżenia Dotyczącego Zdrowia i Bezpieczeństwa StarVR oraz poleceń obsługi salonu. Pełną odpowiedzialność ponoszą dorośli użytkownicy, a w wypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.

 3. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu.

 4. StarVR nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w salonie.

 5. Wszelkie zażalenia i opinie należy kierować do obsługi StarVR lub na adres: starvr.wroclaw@gmail.com.

Polityka prywatności StarVR

 1. Wprowadzenie

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony przekazanych nam danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

 2. Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do wykorzystywania danych osobowych, które StarVR uzyskał samodzielnie, nie odnosi się do danych osobowych pozyskanych w ramach działań Klienta z osobami trzecimi.

 1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest StarVR Dominik Wokurka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rejtana, nr 2, lok. 1C, 50-015, Wrocław, NIP: 8982260987, REGON: 387251140 (dalej: StarVR).

 2. Pytania odnośnie Polityki prywatności lub wiadomości dotyczące skorzystania z praw określonych w Polityce prywatności, prosimy kierować na adres: starvr.wroclaw@gmail.com.

 1. Zbieranie danych osobowych

 1. Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej na adres e-mail, w tym treści komunikacyjne i metadane;

 • wizerunek zarejestrowany na nagraniu video;

 • wszelkie inne dane osobowe, przesyłane do StarVR.

 1. Przed ujawnieniem StarVR danych osobowych innej osoby, należy uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

 1. Korzystanie z danych osobowych

 1. StarVR przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, podpisanych zgód oraz zaakceptowanych regulaminów.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w granicach udzielonej zgody przede wszystkim w celu:

 • realizacji zawartej umowy na świadczenie usług w salonie StarVR;

 • realizacji umów przyszłych świadczonych w salonie StarVR;

 • umożliwienia korzystania z usług, przede wszystkim rezerwacji online;

 • świadczenia usług wideofilmowania;

 • wysyłania powiadomień dotyczących wizyty;

 • zajmowania się złożonymi zapytaniami i skargami;

 • innych zastosowań.

 1. Ujawnianie danych osobowych

 1. StarVR może ujawniać pozyskane dane osobowe swoim pracownikom, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych zasadach Polityki prywatności.

 2. Niektóre dane będą przekazywane serwisom płatniczym obsługującym usługi online, jednak dane dotyczące kart płatniczych pozostawiane są zawsze u operatora płatności elektronicznych.

 3. Star VR również ujawniać pozyskane dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

 • w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony praw StarVR (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

 • wszelkim osobom, które wedle zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.

 1. Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych zasadach ochrony prywatności StarVR nie będzie udostępniać osobom trzecim pozyskanych danych osobowych.

 1. Zachowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na rachunkach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację podatkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez StarVR działalności gospodarczej w celach archiwalnych czy analitycznych.

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi StarVR przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • prawo do usunięcia danych;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego.

 1. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail starvr.wroclaw@gmail.com.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. StarVR podejmuje zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych.

 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

 1. Zmiany i aktualizacje

 1. Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie ich nowej wersji.